Цели

Кооперативен клъстер е организация с нестопанска цел, чиито цели са:
– Интеграция на членовете и повишаване нивото на тяхното коопериране, насочено към иновации, разработване на нови продукти, маркетинг, производство и нови технологии; 
– Подпомагане на членовете на клъстера в областта на обучението, информационното обслужване, рекламата и други дейности от общ интерес;
– Реализиране на съвместни инициативи в областта на социалната икономика и социалната политика, насочена към персонала на членовете на клъстера;
– Международно сътрудничество с аналогични организации;
– Консултантска дейност и проектно управление, в т.ч. на проекти с европейско финансиране.